Seiryoku Zen'yo Kokumin Taiiku au dojo Omote Sando le 26/11/2016